នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានផលិតអាគុយលីចូម - អ៊ីយ៉ុងចំនួន ៧,១៥ ពាន់លានគ្រឿងនិងកង់អគ្គិសនីចំនួន ១១.៧០១ លានគ្រឿង

ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងចំណោមផលិតផលសំខាន់ៗនៃឧស្សាហកម្មផលិតអាគុយនៅប្រទេសចិនលទ្ធផលនៃអាគុយលីចូមអ៊ីយូមានចំនួន ៧,១៥ ពាន់លានដុល្លារដោយមានការកើនឡើង ១,៣% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ទិន្នផលកង់អគ្គិសនីមានចំនួន ១១.៧០១ លានគ្រឿងដោយកើនឡើង ១០,៣% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាន ឲ្យដឹង ថានាពេលថ្មីៗនេះនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មទំនិញប្រើប្រាស់របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានចេញផ្សាយប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មអាគុយចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ។

យោងតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងចំណោមផលិតផលសំខាន់ៗនៃឧស្សាហកម្មផលិតអាគុយនៅប្រទេសចិនទិន្នផលអាគុយលីចូមគឺ ៧,១៥ ពាន់លានដុល្លារដោយកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ១,៣% ។ លទ្ធផលនៃអាគុយ - អាស៊ីដគឺ ៩៦,៣៥៦ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងម៉ោងកើនឡើង ៦,១% ។ លទ្ធផលនៃអាគុយនិងអាគុយបឋម (មិនមែនប្រភេទប៊ូតុង) មានចំនួន ១៧,៨២ ពាន់លានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺធ្លាក់ចុះ ០,៧% ។

ក្នុងខែមិថុនាទិន្នផលជាតិអាគុយលីចូមអ៊ីយូមានចំនួន ១,៦៣ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ១៤,២% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ លទ្ធផលនៃអាគុយ - អាស៊ីដមាន ២០,៤៥២ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងកើនឡើង ១៧,១% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ហើយលទ្ធផលនៃអាគុយនិងអាគុយបឋម (មិនមែនប្រភេទប៊ូតុង) មានចំនួន ៣,៦២ ពាន់លានដុល្លារដោយកើនឡើង ១៥,៣% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

បើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វិញគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ចំណូលប្រតិបត្តិការរបស់សហគ្រាសផលិតអាគុយខាងលើទំហំដែលបានកំណត់ទូទាំងប្រទេសសម្រេចបាន ៣១៦,៨៩ ពាន់លានយ័នពោលគឺធ្លាក់ចុះ ១០,០% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ចំណេញសរុបមានចំនួន ១២,៤៨ ពាន់លានយ័នដោយមួយឆ្នាំ ថយចុះនៅមួយឆ្នាំចំនួន ៩,០% ។.

នៅថ្ងៃដដែលនោះនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មទំនិញប្រើប្រាស់របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏បានចេញនូវប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មកង់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ។

ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងចំណោមផលិតផលសំខាន់ៗនៃឧស្សាហកម្មផលិតកង់ជាតិទិន្នផលកង់អគ្គិសនីមានចំនួន ១១.៧០១ លានគ្រឿងកើនឡើង ១០,៣% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមនោះទិន្នផលកង់អគ្គិសនីក្នុងខែមិថុនាមានចំនួន ៣,០៧៣ លានកើនឡើង ៤៨,៤% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

បើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វិញគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ចំណូលប្រតិបត្តិការរបស់កង់អគ្គិសនីរបស់សហគ្រាសផលិតកង់ដែលមានទំហំលើសទំហំកំណត់ទូទាំងប្រទេសឈានដល់ ៣៧,៧៤ ពាន់លានយ័នកើនឡើង ១៣,៤% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងចំណេញសរុប ១,៦៧ ពាន់លានយ័ន។ កើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ៣១,៦% ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា ១១-២០២០